Jaarverslag

2017

icon1Samen,
vormen we de toekomst
van de europa ziekenhuizen

ensemble

samen...

De Europa Ziekenhuizen investeren continu in mensen en middelen om de patiënten een persoonlijke en geavanceerde zorg te kunnen aanbieden. Hierdoor winnen we het vertrouwen van steeds meer mensen. Ook in 2016 waren er opnieuw meer patiënten die de zorg voor hun gezondheid hebben toevertrouwd aan de Europa Ziekenhuizen.

Het aanbod werd vorig jaar verder vernieuwd. De opstart van de polikliniek “Bella Vita Medical Center” in Waterloo maar ook belangrijke investeringen in elektrofysiologie en andere innovaties zijn hiervan mooie voorbeelden. Het blijft dan ook de ambitie om ons zorgaanbod verder te verbreden en te innoveren. De ontwikkeling van de medische kennis gaat steeds sneller en het is dus ook belangrijk om verdere subspecialisatie en expertkennis en -zorg te kunnen aanbieden.

Naast de verruiming van het aanbod is het verder werken aan verdieping een mooie uitdaging. We werkten recent een strategisch meerjarenplan uit. Het is onze ambitie -gereflecteerd in het strategisch plan – om samen met alle medewerkers onze zorgkwaliteit te expliciteren en te verbeteren. We bouwen ook aan een echte cultuur van samenwerking tussen zorgverstrekkers waarbij de noden van de patiënt in verband met zijn gezondheid onze eerste bekommernis zijn. Zorg zou naadloos moeten zijn, zowel in de Europa Ziekenhuizen als bij de overgang van onze patiënten naar hun thuissituatie. Dit houdt een ambitie in tot meer net- en samenwerking met andere zorgverstrekkers en de huisarts van de patiënt.

Lees meer

Bij de verbreding hoort ook een cultuur van continue verbetering. Telkens opnieuw moeten we ons de vraag stellen of wat we vandaag doen, morgen niet nog beter kan worden. Kwaliteitsverbeteringen gaan dikwijls hand in hand met een efficiëntere besteding van de middelen. Hetzelfde resultaat bereiken met minder middelen of met dezelfde middelen meer resultaten bereiken blijft een continu streven. Ruimte geven aan verandering staat hierbij centraal.

Door het expliciteren van onze kwaliteit en het creëren van een cultuur van samenwerking, efficiëntie en continue verbetering, legt het strategisch plan de contouren vast om ook in de komende jaren een uitermate kwalitatieve aanbieder van zorg te blijven voor de inwoners van Brussel en omgeving.

1.Samen… voor onze patiënten

ensemble

1. Samen… voor onze patiënten

hospitalisatiesites + 2 raadplegingssites

artsen

personeelsleden

 • 324.521 (+0,94%) raadeplegingen
 • 22.113 (+2,22%) opnames
 • 57.410 (+5,29%) dagopnames
 • 23.184 (+0,37%) heelkundige ingrepen
 • 168.934 (+3,63%) ligdagen
 • 56.259 (+7,01%) spoedcontacten
 • 2.520 (-0,04%) bevallingen

erkende bedden

European Wound Care

Multidisciplinaire wondkliniek

Op 20 maart 2017 openden Dr O. Yazar (vaatchirurg) en Dr L. Leone (inwendige geneeskunde) een multidisciplinaire wondkliniek “European Wound Care” in de raadpleging chirurgie.

Het doel is het creëren van een “gezonde” wonde om het genezingsproces te versnellen en dit door dood weefsel te verwijderen, ziekteverwekkende bacteriën te bestrijden, een goede doorbloeding te stimuleren en door het vermijden van excessieve druk op de wonde.

We zien nog vaak dat patiënten worden behandeld door één specialist, terwijl de onderliggende oorzaak zich binnen het domein van een andere specialiteit situeert. Hierdoor genezen sommige wonden niet of wordt het genezingsproces sterk vertraagd. Om dit te vermijden is er een multidisciplinaire aanpak nodig.

De patiënt zal gezien worden door een vaatchirurg, internist, wondverpleegkundige en podoloog die hiervoor als partner optreedt. Deze heeft ervaring met wonden veroorzaakt door drukpunten (bijvoorbeeld in onaangepaste schoenen). Speciale schoenen die de druk verwijderen zijn onmiddellijk ter beschikking, waardoor de wondgenezing bespoedigd wordt.

In de wondkliniek zal bekeken worden wat de oorzaak van de wonde is en hoe ze te behandelen. Indien de oorzaak op het gebied van een ander specialisme (orthopedie, plastische chirurgie, dermatologie) ligt, wordt deze arts betrokken bij de multidisciplinaire behandeling. Men kan zowel interne (bedlegerige patiënten zullen nog altijd op de afdeling gezien worden) als externe patiënten naar de wondkliniek verwijzen.

EurHope Cancer Care Center

De oncologische activiteit zal de volgende jaren blijven uitbreiden, zeker in het licht van de medische en demografische evolutie. Ook de vergrijzing van de bevolking draagt bij tot de toename van oncologische aandoeningen. De behandeling van kanker boekt steeds meer vooruitgang en, al is genezing niet altijd mogelijk, toch kunnen de patiënten steeds langer behandeld, geholpen en begeleid worden.

Lees meer

Om de patiënten uitmuntende maar ook nabije zorg te verlenen, hebben de Europa Ziekenhuizen de oncologische behandelingen tot één van hun prioriteiten verheven. De ontwikkeling van dit specialisme is niet alleen te danken aan de gedrevenheid van de oncologen, die nu met vijf zijn, maar eveneens aan de verstevigde banden met het Sint-Mariaziekenhuis te Halle, waar artsen van de Europa Ziekenhuizen samen met de equipe artsen van Halle de chemo- en radiotherapeutische behandelingen op zich nemen. Bovendien wordt een nieuw transversaal werkingsschema via modules per aandoening ingevoerd. Zo zijn er negen modules uitgewerkt, waarin de artsen en de paramedici die zich toeleggen op een bepaald type kanker samenwerken (borstkliniek, neurologische, thoracale, gynaecologische, urologische, gastro-intestinale, KNO-, huid- en bloedtumoren).

De specialisten van deze modules treffen elkaar in Multidisciplinaire Oncologische Consulten (MOC) om er de multidisciplinaire aanpak van de patiënten te bespreken. Elke module ontwikkelt en valideert daarnaast richtlijnen: en ontwerpt de zorgpaden voor deze aandoeningen. Daarnaast zullen er op termijn informatieve documenten voor de patiënten opgesteld worden en ook gegevens verstrekt worden omtrent de activiteit.

We willen de patiënten, de artsen en het grote publiek op de hoogte houden van al deze inspanningen. Zo heeft ons centrum onlangs een nieuwe naam “EurHope Cancer Care Center” en een sprekend logo gekregen. Binnenkort gaat eveneens een website van het Centrum online om het publiek optimaal te informeren over de aangeboden diensten en realisaties.

Kanker is een veel voorkomende aandoening, waarbij de meeste diensten van het ziekenhuis van ver of nabij betrokken zijn. In een sterk veranderend ziekenhuislandschap is het dan ook van groot belang dat de patiënten in de Europa Ziekenhuizen de bundeling aantreffen van hoogwaardige zorg en persoonlijke opvang. Zo kunnen we ons pas echt als oncologisch referentiecentrum profileren.

Voortrekkers in de behandeling van hartritmestoornissen

Atriumfibrillatie (AF) is een hartaritmie veroorzaakt door een verstoring van de elektrische impulsen die de hartslag controleren. Hierdoor ontstaat een chaotische, onregelmatige en vaak heel snelle hartslag. De laatste 20 jaar is het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van hartaritmieën wereldwijd met 60% gestegen. Boven de leeftijd van 50 jaar geldt 1 kans op 4 om deze aandoening door te maken. AF kan hartfalen teweegbrengen en vervijfvoudigt het risico op cerebrovasculaire accidenten (CVA).

Lees meer

Voor de behandeling van AF, maar ook van andere, vooral ventriculaire ritmestoornissen, beschikken de Europa Ziekenhuizen sinds kort over de meest recente generatie “Rhythmia“-technologie waarmee de cardioloog- ritmoloog het hart in een “ultrahoge resolutie” in kaart kan brengen.

De site St-Elisabeth van de Europa Ziekenhuizen beschikt vandaag als eerste expertisecentrum in Franstalig België over deze technologie waarmee sneller en in hoge definitie steeds meer gedetailleerde kaarten van de elektrische activiteit van het hart kunnen worden verkregen. Hierdoor is een betere identificatie van het mechanisme van de aritmieën en een preciezere visualisatie mogelijk voor een uiterst gerichte behandeling door coagulatie (ablatie) van deze zeer complexe aritmieën, meer bepaald in zieke, herschikte, litteken- of gefibroseerde weefsels. Door de veel preciezer gerichte ablaties is de ritmeprognose voor de patiënt er sterk op verbeterd. Maar het gaat hier niet om het wegnemen van aritmieën, het gaat weliswaar om de patiënten die we verzorgen.

Met deze investering bevestigen de Europa Ziekenhuizen de ambitie om hun Rythmic Clinic te blijven ontwikkelen als centrum van uitmuntendheid en referentiecentrum inzake de behandeling van hartritmestoornissen. Daarom wil de Rythmic Clinic centraal staan in een netwerk voor interdisciplinaire samenwerking tussen patiënten, huisartsen, cardiologen, spoeddiensten en andere ziekenhuisspecialisten.

Ultramoderne en hightech hybride operatiekamer

De ingebruikstelling van een hybride zaal in het operatiekwartier van de site St-Elisabeth was recent een feit. Dankzij deze hoogtechnologische operatiezaal wordt de combinatie van een moderne digitale zaal met een katheterisatielabo mogelijk.

Deze zaal is uitgerust met geavanceerde apparatuur voor medische beeldvorming. Een bijzonder belangrijk voordeel is dat de ingrepen enerzijds uitgevoerd kunnen worden met een beperkte hoeveelheid contraststof (de CO2 angiografieën gebeuren zelfs volledig zonder contrast). Anderzijds wordt, een veel gedetailleerder beeld verkregen. Complexe ingrepen in vaatchirurgie en neurochirurgie worden in deze hybride zaal uitgevoerd.

Hoe preciezer de beeldvorming, hoe nauwkeuriger de chirurgen kunnen werken bij de uitvoering van ballondilataties en vaatprotheses. De mogelijkheid om ter plaatse een 3D-scan uit te voeren die live beelden ter beschikking stelt tijdens de ingreep, laat toe om endoprothesen op de exacte plaats te krijgen en fijnere bloedvaten te behandelen.

Deze 3D-constructies zijn ook zeer voordelig bij neurochirurgische ingrepen, zoals complexe interventies ter hoogte van de wervelkolom, die hierdoor gemakkelijker en nog veiliger verlopen.

Door in technologie te investeren, blijven wij groeien in “advanced care” en “personal touch“.

Welkom in het Bella Vita Medical Center!

Het Bella Vita Medical Center is een multidisciplinair centrum waar patiënten terechtkunnen in een rustige omgeving met moderne infrastructuur op mensenmaat voor een kwaliteitsvolle eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg in hun buurt. In dit wijkgezondheidscentrum staat de patiënt sinds 1 september 2016 dag na dag centraal. Het centrum wil de referentie zijn voor de bewoners van Waterloo en de ruime omgeving ten zuiden van Brussel.

Het Bella Vita Medical Center heeft verschillende ambities voor ogen, zoals:

 • streven naar optimale zorgintegratie via zorgpaden die huisartsgeneeskunde, gespecialiseerde geneeskunde, tandheelkunde en paramedische zorg bundelen;
 • elke patiënt, bezoeker en medewerker hartelijk onthalen en opvangen, en aandachtig naar hen luisteren;
 • garanderen dat een team zorgverleners kwaliteitsvolle zorg biedt, onder meer via geavanceerde technieken;
 • dag na dag continue verbetering nastreven;
 • een “Living Lab” zijn om vernieuwende projecten in het zorgaanbod en de ondersteunende diensten te ontwikkelen;
 • de patiënt een actieve rol geven in de zorg voor zijn gezondheid;
 • instaan voor rechtstreekse verwijzing naar een ziekenhuisspecialist.
Lees meer

Het opzetten van een huisartsenpool, in samenwerking met de huisartsen van Waterloo, is één van de speerpunten van dit project. Het centrum biedt tevens een ruime waaier van gespecialiseerde zorg. Daarnaast is ook bloedafname zonder afspraak mogelijk, dankzij de dagelijkse aanwezigheid ter plaatse van het labo van de Europa Ziekenhuizen. Verschillende paramedische disciplines vullen de opvang van de patiënt aan. Een team therapeuten, geselecteerd om hun complementaire benadering, werkt er onder toezicht van het medisch en paramedisch team van de Europa Ziekenhuizen.

SATURDAY COFFEE MED
Luchtig-ernstig over geneeskunde praten, is wel degelijk mogelijk. Zo worden op zaterdagochtend een of twee keer per maand gemoedelijke ontmoetingen georganiseerd tussen een specialist en een dertigtal deelnemers, die al dan niet patiënt zijn bij het Bella Vita Medical Center. De spreker – arts-specialist, apotheker, klinisch bioloog, tandarts of paramedicus – geeft een beknopte uiteenzetting over een specifiek thema gedurende een kwartiertje, met daarna een vragenronde van ongeveer een uur. Deze uitwisseling vindt plaats in een heel gezellige en ontspannen sfeer, waarbij koffie en croissant worden aangeboden.

CONTACT EN LOCATIE
Bella Vita Medical Center – Allée André Delvaux 16 – 1410 Waterloo
(GPS : voer Drève des Dix Mètres in en volg dan de wegwijzers)
Tél : 02 614 42 00 – Tél Dialyse : 02 614 42 22 – Mail : info@bellavitamedicalcenter.be
Facebook & LinkedIn , Twitter
www.bellavitamedicalcenter.be

Home Dialyse ziet het daglicht!

illustration-9
De dienst Dialyse van de Europa Ziekenhuizen heeft een nieuwe structuur opgericht. Home Dialyse legt zich specifiek toe op de educatie en de opvang van alle patiënten die voor thuisdialyse gekozen hebben. De eenheid maakt deel uit van de Dialysedienst en kan een beroep doen op uiterst ervaren en zeer gemotiveerde dialyseverpleegkundigen en nefrologen die ook deze techniek met overtuiging ondersteunen.

De dienst nefrologie biedt de patiënten 6 verschillende dialysetechnieken aan:

 • intramurale technieken: hemodialyse in het centrum, autodialyse;
 • thuis uitgevoerde technieken: (manuele) peritoneale dialyse (PD) overdag, (automatische) PD ‘s nachts, hemodialyse (HD) thuis met waterbehandeling (in samenwerking met de UCL en binnenkort de KULeuven) en thuis-HD zonder waterbehandeling.
Lees meer

Indien de mogelijkheid zich voordoet is niertransplantatie, bij patiënten die hiervoor in aanmerking komen, mogelijk in samenwerking met de universitaire centra.

De toegepaste dialysevorm wordt in overleg met de patiënt en met het medisch team bepaald, rekening houdend met de keuze van de patiënt, maar ook met zijn of haar medische en psychosociale kenmerken. Thuisbehandelingen zorgen voor een hogere levenskwaliteit en helpen de complicaties van de nieraandoening beter onder controle houden.

Deze technieken worden dan ook voorgesteld aan elke patiënt met een medisch profiel dat aan de vooropgestelde eisen beantwoordt. Dialyse vormt op zich al een zware lichamelijke en psychische belasting. Deze thuisbehandelingen vergen daarnaast heel wat motivatie en volharding van de patiënt, en moeten dus eenvoudig en doeltreffend zijn. Ze vereisen ook een aanzienlijke investering in tijd en energie van het zorgteam en een nauwe samenwerking met andere diensten van het ziekenhuis (apotheek, labo…).

Wij zetten ons allen samen in voor een maximaal herstel van de levenskwaliteit en voor optimale zorgkwaliteit, zodat sommige patiënten zelfs voltijds kunnen blijven werken.

Het team van home dialyse
Artsen: Dr G. Clerbaux (medisch verantwoordelijke, PD), Dr A. Broughton (verantwoordelijke thuis-HD), Dr A. Dejardin, Dr L. Smets
Verpleegkundigen: mevr. S. Dumoulin (referentieverpleegkundige), dhr A. Bahri
Contact :
Tel : 02 614 21 80 – E-mail : homedia@euzh.be

PACSonWEB: online toegang tot uw radiologiebeelden!

illustration-18

Het portaal PACSonWEB maakt het voortaan mogelijk om de resultaten van de medische beeldvorming voor onderzoeken uitgevoerd in de Europa Ziekenhuizen via het internet te raadplegen. Wanneer een patiënt een radiologisch onderzoek in de Europa Ziekenhuizen laat uitvoeren, kan hij vervolgens zijn beelden op volkomen beveiligde wijze bekijken. De voorschrijvende arts heeft toegang tot het volledige protocol.

Dit systeem beperkt de wachttijd aanzienlijk en vermijdt het gebruik van cd’s en het verzenden van de gegevens via de post. Arts en patiënt hebben op elk moment toegang tot de radiologiebeelden.

Blijf aangesloten dankzij het wifi-netwerk

Laptops, smartphones, tablets met een netwerk verbonden… Zelfs in het ziekenhuis kunnen alsmaar minder mensen afstand doen van hun (op internet aangesloten) apparaten! Om ervoor te zorgen dat de 2.000 dagelijkse bezoekers van de Europa Ziekenhuizen tijdens hun kort of langer verblijf in het ziekenhuis met de buitenwereld kunnen blijven communiceren, heeft de IT-dienst de wifi-aansluitingen vernieuwd. Het netwerk is nu uitgebreid naar alle verdiepingen van de site St-Elisabeth (Ukkel) en St-Michiel (Etterbeek).

Een ziekenhuis met een (sociaal) netwerk!

Facebook, Linkedin en Twitter zijn gewaarschuwd: de Europa Ziekenhuizen zijn zonet op het web geland met de bedoeling bijzonder actief te zijn. Volg ons dus op deze sociale netwerken en blijf zo op de hoogte van al onze ontwikkelingen en nieuwtjes.
FacebookLinkedIn – Twitter

aansluitingskabels op het netwerk vervangen

switches van de nieuwe generatie vervangen het bestaande materiaal

wifi-toegangspunten geplaatst

2. Samen… met onze werknemers

ensemble

2. Samen… met onze werknemers

medewerkers 2016

Kleurrijk feest voor het personeel van de Europa Ziekenhuizen

De directie van de Europa Ziekenhuizen wilde de ziekenhuismedewerkers en de artsen met een passend feest bedanken voor hun dagelijkse inzet en engagement. Daarom werd de sfeer van het wereldberoemde Californische festival Coachella voor een avond opgeroepen. De medewerkers konden zich in de ontspannen sfeer van dit kleurrijke festival koesteren en zich even onder de Californische zon wanen. De genodigden waren echt opgetogen dat ze de avond konden doorbrengen met collega’s onder bevoorrechte omstandigheden die voor de gelegenheid echt anders waren. Het was ook prettig om andere en nieuwe collega’s beter te leren kennen en zo de band die alle medewerkers van de Europa Ziekenhuizen samenbrengt, te versterken.

2015

2016

Artsen

284

279

Zorgpersoneel

904

931

Andere personeelsleden

714

690

Dagen opleiding

2.604

2.940

Veiligheid voor de medewerkers

De Europa Ziekenhuizen zetten zich jaar na jaar in om het welzijn en de veiligheid van hun werknemers verder te verbeteren en tevens de prestaties van de instelling te verhogen, door de risico’s te beheersen en preventieve maatregelen in te voeren. Hoofddoel is uiteraard het aantal arbeidsongevallen en arbeidsgerelateerde aandoeningen te beperken, om zo de werkomstandigheden te verbeteren.

Uit de tabel blijkt duidelijk dat het aantal ongevallen en vooral het aantal dagen arbeidsongeschiktheid sterk gedaald zijn. Hiervoor bestaan verschillende verklaringen, meer in het bijzonder de bewustmakingscampagne rond het dragen van aangepast schoeisel, teneinde ongevallen door vallen en uitglijden te verminderen.

Ook werd IDEWE met ingang van 2016 als nieuwe interbedrijfsgeneeskundige dienst aangesteld, tevens partner voor het arbeidsgeneeskundig onderzoek. De dienstverlening van IDEWE wordt nauwgezet opgevolgd en dit opdat maximaal aan de behoeften van medewerkers én het ziekenhuis zou beantwoord worden.

Bij de plaatsbezoeken van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) in het ziekenhuis, lag de nadruk ook op de brandveiligheid, de naleving van de veiligheidsmaatregelen en de bescherming van de beschikbare uitrusting. Dit zijn belangrijke aspecten en doorslaggevend in het kader van de activiteiten van de instelling. Een ziekenhuis moet immers de veiligheid van alle medewerkers, patiënten en bezoekers kunnen waarborgen.

Vergelijkende tabel van de arbeidsongevallen in 2015 en 2016:

Periode

Aantal ongevallen

Aantal ongevallen met arbeidsongeschiktheid

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

F.G.

E.G.

2015

87

30

699

17,32

0,40

2016

60

20

381

11,32

0,21

 

F.G: frequentiegraad(aantal ongevallen x 1.000.000) / aantal werkuren
E.G: ernstgraad(aantal dagen ongeschiktheid x 1.000) / aantal werkuren

Het medisch geheim bij de Europa Ziekenhuizen

De Europa Ziekenhuizen bewaken het vertrouwelijk karakter van de patiëntengegevens onvoorwaardelijk. Dit houdt niet alleen medische informatie in, maar ook de gegevens die patiënten hebben toevertrouwd. Respect hebben voor de patiënt, betekent ook respect hebben voor zijn intimiteit en zijn privéleven.

Bovendien zijn het beroepsgeheim, vertrouwelijkheid en discretie wettelijke verplichtingen, en inbreuken daarop worden bestraft.

Recente wetgeving die tegemoet komt aan de ontwikkelingen in de informatietechnologie, legt een strikte bescherming op van digitale gegevens over patiënten. Deze bescherming wordt eerst en vooral gegarandeerd door het voorzichtig en respectvol hanteren van het medisch beroepsgeheim in verband met digitale informatie die ter beschikking is van medewerkers.

Gezien het belang van het medisch beroepsgeheim in een ziekenhuisomgeving, zal er gedurende de herfst een sensibiliseringscampagne op touw worden gezet. Deze campagne zal de nadruk leggen op de juiste attitude die dagdagelijks moet aangenomen worden. Want om deze regels (“Compliance”) effectief toe te passen, dient elke medewerker van de Europa Ziekenhuizen, wat zijn functie ook is, zich bewust te zijn van het belang van de spelregels van het medisch beroepsgeheim.

Kwaliteit is er voor iedereen!

Kwaliteit betekent werken aan het continu verbeteren van al onze processen. Wij willen onze patiënten beter maken, dat is onze belangrijkste focus. Onze medewerkers realiseren kwaliteit in hun dagdagelijkse activiteit op de werkvloer. Het is onze doelstelling om alle teams zelfstandig en gestructureerd te doen nadenken over hoe ze nog beter kunnen worden. Zij werken zowel aan de eigen als aan de ziekenhuisbrede zorg- en ondersteunende processen.

In 2016 lanceerden we op het terrein de “stand up for Quality” aanpak. In eerste instantie rollen we dit uit in de verpleegafdelingen en op termijn zullen alle diensten vertrouwd worden gemaakt met deze methode. De teams werken rondom hun eigen thema’s en ook rondom een aantal ziekenhuisbrede thema’s. Per jaar worden er 5 grote transversale campagnes opgezet. In 2016 ging de prioriteit naar de handhygiëne en de correcte identificatie van de patiënt.

Lees meer

Bij de start van een project meet ieder team waar het staat. Daarna wordt werk gemaakt van een verbeterproces waarbij telkens de resultaten gemeten worden. Dit alles wordt gevisualiseerd op het ‘stand up for Quality’ bord. Wekelijks wordt in de drukke agenda een moment vrijgemaakt om met alle leden van het team de resultaten te bespreken om ze vervolgens te optimaliseren. Zo maken we kwaliteit zichtbaar op de werkvloer, wat kadert in het accrediteringstraject door de Joint Commission International (JCI).

Het QIPS-team (Quality Improvement and Patient Safety) heeft als missie de kwaliteit van de patientenzorg te definiëren, meten, onderhouden en verbeteren vanuit het perspectief van de patiënt en zijn veiligheid. Het team bestaat uit experten in kwaliteits-methodologie. Onze eerste opdracht bestaat erin de proceseigenaar te ondersteunen in de verbeteringsprojecten.

De Stand Up For Quality is één aspect van de werking van het QIPS-team. Andere belangrijke pijlers zijn: het incidentmeldsysteem, het ontwikkelen van klinische paden, het beheer van alle operationele documenten, de opmaak en opvolging van kwaliteitsindicatoren, het meten van de patiënttevredenheid, het projectmanagement van het kwaliteitsaccreditatietraject, het opmaken van verbetertrajecten in het procesmanagement, de analyse en terreinbegeleiding van het Elektronisch Patiënten Dossier, enz.

Geïntegreerde Verpleegkunde

Geherdefinieerd naar een nog meer patiëntgericht zorgconcept

Door de veranderende zorg- en mensvisies en het meer actief betrekken van de patiënt in zijn zorgproces is het noodzakelijk om een nog meer doorgedreven patiëntgerichte oriëntatie na te streven.

De basisprincipes van “Geïntegreerde Verpleegkunde” sluiten hier perfect bij aan en werden daarom opnieuw benadrukt en helder gesteld. Het overgrote deel van onze hospitalisatie-eenheden hebben zodoende hun bestaande zorgorganisatie kritisch bekeken en geanalyseerd, afgestemd op een zorgconcept waarbij de behoeften en de belevingswereld van onze patiënten een centrale plaats innemen.

De kern van “Geïntegreerde Verpleegkunde” is dat de verpleegkundige de verantwoordelijkheid krijgt voor de totaalzorg voor een vast aantal patiënten.

Lees meer

Deze verpleegkundige bezit autonomie in het uitvoeren van de zorg, in die zin dat de zorg in overleg met anderen multidisciplinair wordt vastgesteld in een zorgplan. De verpleegkundige heeft zo een coördinerende rol bij het totale zorgpakket, is goed op de hoogte omtrent de zorgbehoefte van de patiënt en kan zo “gepersonaliseerde zorg”aanbieden.

Het principe van “Geïntegreerde Verpleegkunde” is gebaseerd op vier pijlers:

 • de patiënt als totale mens beschouwen: de zorg richt zich op de mens die ziek is en beperkt zich niet alleen tot de ziekte;
 • bevorderen van de zelfontplooiing van de verpleegkundige;
 • verdere professionalisering van het verpleegkundig beroep;
 • multidisciplinaire samenwerking rondom de patiënt omwille van de complexiteit van de zorg.

Dit doorgedreven patiëntgericht zorgmodel leidt tot een hogere kwaliteit van zorg en een hogere arbeidstevredenheid. Onze medewerkers zijn er dan ook erg positief en enthousiast over.

3. Samen… met onze partners

ensemble

3. Samen… met onze partners

De Europa Ziekenhuizen en de kliniek Sint-Jan bundelen hun krachten

Met de partnership-overeenkomst, getekend in 2016, tussen de Europa Ziekenhuizen en de kliniek Sint-Jan bezegelen de ziekenhuizen de afspraak om structureel met elkaar samen te werken bij het ontwikkelen van nieuwe projecten, zowel medisch, administratief als voor de ondersteunende diensten. De samenwerking kadert in de economische realiteit en de klemtoon van de diverse overheden in het gezondheidsbeleid, die de ziekenhuizen oproept tot nauwere samenwerking in netwerkverband en tot verdere specialisatie.

Het samenwerkingsakkoord betreft in totaal zes Brusselse sites die deel uitmaken van beide ziekenhuizen. Door deze samenwerking kunnen de twee partners een gezamenlijke toekomstvisie ontwikkelen die hen moet toelaten een volledige en hoogstaande zorg aan te bieden in een performant, modern kader.

Brusselse sites

4. Samen… met het management

ensemble

4. Samen… met het management

Het management volop in verandering

Het management in de Europa Ziekenhuizen is volop in verandering. Het beheer van de instelling werd recent overgenomen door Dhr Peter Fontaine als Algemeen Directeur. Dr Ilunga, Medisch Directeur en Afgevaardigd Bestuurder tot december 2016, werd aangesteld als Minister van Gezondheid in de Democratische Republiek Congo en aldus ad interim door Dr Albert Veys vervangen. We danken Dr Ilunga hartelijk voor de vele jaren van inzet en toewijding als arts en Medisch Directeur in de Europa Ziekenhuizen. Dr Albert Veys geeft binnenkort de fakkel voor het beheer van het medisch departement door aan Dr Yvan de Meeûs.

Dhr Peter Fontaine is ziekenhuisverpleegkundige, master in de medisch-sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid (KU Leuven) en behaalde een MBA aan de Vlerick Business School. Hij heeft een lange carrière in de Belgische ziekenhuissector opgebouwd waarbij hij van 1993 tot 2001 als stafmedewerker onder andere mee aan de wieg stond van het fusieziekenhuis te Kortrijk. Hij bouwde tussen 2001 en 2009 een specifieke expertise op m.b.t. ziekenhuisinformatisering en beleidsinformatie vanuit zijn rol als directeur beleidsinformatie en strategie in AZ Nikolaas te St-Niklaas.

Tussen 2009 en 2014 was hij algemeen directeur van het Stedelijk Ziekenhuis te Roeselare en maakte de ziekenhuisfusie in Roeselare mogelijk. Na de fusie nam hij de functie op van adjunct algemeen directeur en COO waarbij hij tevens verantwoordelijk was voor de opstart en integratie van AZ Delta te Roeselare. Naast zijn ervaring als Algemeen Directeur heeft hij ook een zeer specifieke kennis op het vlak van informatiemanagement, ziekenhuisfinanciering en ziekenhuisstrategie, en doceert rond deze thema’s aan de Vlerick Business School in de cursus management voor ziekenhuisartsen.

Dr Yvan de Meeûs is geneesheer-specialist in de Nucleaire geneeskunde (UCL 1994). Hij was als nuclearist werkzaam van 1994 tot 2004 in l’Institut Médical Edith Cavell te Brussel en vanaf 2004 tot heden als Medisch Diensthoofd nucleaire geneeskunde in de Europa Ziekenhuizen. Hij behaalde een interuniversitair certificaat in medisch management aan de ULB/UCL en is lid van verschillende beroeps- en belangenorganisaties in de gezondheidszorg.

Dhr Fontaine en Dr de Meeûs maken beiden deel uit van de Raad van Bestuur als Afgevaardigd Bestuurders en zijn klaar om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die zich voordoen in het ziekenhuislandschap.

Beleidsplan

Eind 2016 gaf de nieuwe Algemeen Directeur het Directiecomité de opdracht om het Beleidsplan 2017 van de Europa Ziekenhuizen uit te stippelen, in overleg met alle betrokkenen van de instelling. Dit Beleidsplan 2017 beschrijft uitvoerig de algemene krijtlijnen voor elke afdeling en ziet hierbij toe op de samenhang en het transversale karakter van de verschillende geplande initiatieven. Het plan moet als een leidraad opgevat worden voor elke arts en medewerker om de missie en visie van de Europa Ziekenhuizen te kunnen verwezenlijken en concreet in te vullen in 2017.

Lees meer

Het beleidsplan omvat 3 speerpunten:

 • in de eerste plaats wordt het strategische kader, waarin onze instelling de komende jaren wil werken, toegelicht: de missie, de visie en de strategische prioriteiten die de Europa Ziekenhuizen nastreven;
 • dan volgt het Beleidsplan 2017 zelf. De Directie heeft 11 beleidsprioriteiten vastgelegd met sleutelthema’s voor de instelling en haar medewerkers. Deze punten werden vervolgens in strategische en transversale doelstellingen vertaald. Elke doelstelling wordt uitvoerig met het overeenstemmende actieplan en de verwachte resultaten toegelicht;
 • ten slotte wordt het Budget 2017 besproken. Het Beleidsplan en het Budget voor 2017 werden immers gezamenlijk opgesteld en zijn 100% op elkaar afgestemd om de noodzakelijke middelen voor de verwezenlijking van onze ambitieuze plannen te kunnen verzekeren.

Elke arts en medewerker heeft dit Beleidsplan 2017 persoonlijk ontvangen. Daarnaast woonden alle diensthoofden een uiteenzetting bij om ervoor te zorgen dat iedereen dit ambitieuze plan in zijn dagelijkse taken in onze ziekenhuizen zou kunnen inpassen.

Strategische oefening

De Europa Ziekenhuizen spelen een eersterangsrol in het Brusselse ziekenhuislandschap. Wij willen deze positie op alle niveaus verder versterken zodat patiënten, bezoekers, artsen en medewerkers onze instelling positief blijven ervaren, dankzij onder meer onze professionele aanpak en onze vaste wil om dag na dag kwaliteit tot ons centraal doel te verheffen.

Leer meer

Om dit zo concreet mogelijk te maken, hebben de Europa Ziekenhuizen, in overleg met de Raad van Bestuur, eind 2016 een nieuwe strategische oefening uitgewerkt, met als hoofddoelstellingen:

 • de toekomststrategie en de beleidskrijtlijnen voor het ziekenhuis, de artsen en medewerkers uitstippelen;
 • de strategische prioriteiten vastleggen en ze in sleutelprojecten voor de komende jaren vertalen;
 • een op deze nieuwe strategie afgestemd communicatieplan opstellen om de toekomstige ambities en verwezenlijkingen zowel binnen als buiten het ziekenhuis concreet te sturen en te steunen.

Ondersteuning en coaching voor leidinggevenden

Vanaf 2016 wordt op gesystematiseerde wijze ingezet op ondersteuning en coaching voor leidinggevenden. In de loop van het voorjaar werden 10 workshops functioneringsgesprekken voor leidinggevenden georganiseerd.

Het is de bedoeling de sessies regelmatig te herhalen opdat ook nieuwe leidinggevenden van bij aanvang kennis zouden maken met het HR-beleid van het ziekenhuis op dit vlak. Een ziekenhuisbrede communicatie naar alle ziekenhuismedewerkers toe en feedbackmomenten onder leidinggevenden over hun ervaringen zijn ook voorzien.

Daarnaast is er sinds het najaar een leiderschapstraject opgestart voor 3 groepen leidinggevenden. Deze opleiding past in het ruimer kader van het vormingsbeleid en de ondersteuning naar leidinggevenden toe. Bedoeling is de opleidingen verder te zetten opdat elke leidinggevende de kans zou hebben er aan deel te nemen, in het bijzonder ook de nieuwe. Bovendien werden er voor een aantal leidinggevenden aanvullende individuele coachingtrajecten opgestart.

In het opleidingsbeleid dat actueel wordt uitgetekend, is een apart luik voorzien voor de leidinggevenden, waarbij na de leiderschapscompetenties ook nog andere vaardigheden en kennis kunnen worden getraind. Daarnaast wordt ook het opleidingsbeleid voor alle medewerkers verder geconcretiseerd opdat dit in de loop van 2018 op punt zou staan.

Financiën : activiteit

De bestendige toename van de activiteit binnen de Europa Ziekenhuizen heeft zich verdergezet in 2016. Het aantal consultaties nam toe met 0,94% ten opzichte van vorig jaar, het aantal ziekenhuisopnames nam toe met 2,22%. Ook het aantal daghospitalisaties (chirurgisch + medisch) nam toe met 5,3% ten opzichte van vorig jaar. Hierbij staan natuurlijk steeds de kwaliteit van de zorg en de resultaten voor de patiënt centraal.

Een bijzondere vermelding waard is de stijging van de activiteit in de spoedgevallendienst van de site St-Michiel als gevolg van de totaalrenovatie van de dienst en het bekomen van de erkenning van de 112.

De conversie van acute bedden, meer bepaald naar chronische Sp-bedden en dus een bijkomende revalidatie-afdeling, heeft geleid tot een lichte stijging in de gemiddelde ligduur: de verblijfsduur van revalidatiepatiënten is gemiddeld langer.

2015

2016

Raadplegingen

321.510

324.521

Spoedopnames

52.576

56.259

Opnames

21.633

22.113

Dagopnames – CHIR

7.639

7.502

Dagopnames – MED

46.888

49.908

Bevallingen

2.521

2.520

Erkende bedden

709

709

Ligdagen

163.016

168.934

Gemiddelde ligduur

7,54

7,64

Financiën : cijfers

Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een positief courant resultaat van 836k EUR, wat neerkomt op een marge van 0,37%. Deze beperkte marge werd aangedikt door een positief uitzonderlijk resultaat dat voortkomt uit elementen van voorgaande boekjaren. Dit overgedragen resultaat is broodnodig om op termijn vanuit eigen middelen te kunnen blijven investeren in de uitbouw van de Europa Ziekenhuizen. Met een solvabiliteitsratio van 48% hebben de Europa Ziekenhuizen een zeer solide balans, mede dankzij het intern investeringsfonds en de kapitaalsubsidies van de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).

De “Acid Test” die berekent in welke mate de liquide middelen en vlottende activa volstaan om de korte termijn schulden te voldoen, is met 1,56 ook erg gezond.

Deze cijfers zullen ons helpen om het hoofd te bieden aan de diverse uitdagingen die in versneld tempo op ons afkomen in het ziekenhuislandschap.

Alles in € 000

2015

2016

Bedrijfsopbrengsten

235.952

241.841

Kosten

(-235.938)

(-242.449)

Financieel resultaat

1.140

1.444

Courant resultaat

1.153

836

Uitzonderlijk resultaat

5.333

2.791

Winst & verlies van het jaar

6.487

3.627

“Acid test”

1.48

1.56

Solvabiliteit

49 %

48 %

Download het 2017 Jaarverslag